STALLMAN!!!

Thanks, @filler and @pczarkowski. Please GNUse responsibly